czwartek, 16 grudzień 2010 13:59

Statut Fundacji

Napisał 

 

Statut Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium"

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Sierżęgę zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez: notariusza Sylwię Kubicką w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Al. Róż nr 7 m.9, w dniu 7 grudnia 2009 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6. Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie edukacji i rozwoju osobistego w tym rozwoju społeczeństw.
 2. Promowanie idei twórczego i konstruktywnego myślenia w rozwoju osobistym i edukacji.
 3. Promowanie nowatorskich metod nauczania dla wszystkich szczebli edukacji ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej, ekonomicznej, historycznej i kształtowania postaw patriotycznych.
 4. Popularyzacja nauczania i rozwoju osobistego z zastosowaniem metod i technik symulacyjnych oraz interaktywnych.
 5. Działalność na rzecz organizacji i instytucji , których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, psychoedukacyjna i pomocowa, w zakresie rozwoju nowych treści i technik kształcenia i rozwoju.
 6. Promowanie i popularyzacja rozwoju i edukacji poprzez gry interaktywne.
 7. Rozwój umiejętności manualnych i intelektualnych za pomocą gier planszowych.
 8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rówieśniczemu dzieci i młodzieży, szczególnie wykluczeniu cyfrowemu, wykluczeniu przez przemoc (domową, rówieśniczą, cyber-przemoc) i in.
 9. Edukacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli, opiekunów i pracowników socjalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej (fizycznej, psychicznej, cyber-przemocy) oraz wykluczeniu przez przemoc.
 10. Promowanie postawy obywatelskiej i edukacja obywatelska.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji, firm i osób prywatnych prowadzących działalność innowacyjno - wdrożeniową i realizujących nowatorskie rozwiązania.
 2. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji, firm i osób prywatnych prowadzących działalność edukacyjną, rozwojową i pomocową.
 3. Prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji 
 4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 5. Prowadzenie kampanii społecznych.
 6. Tworzenie, propagowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozwojowych z
 7. zakresu twórczego i konstruktywnego myślenia w rozwoju osobistym, życiu rodzinnym i edukacji.
 8. Projektowanie i wdrażanie nowatorskich programów edukacyjnych i rozwojowych ze
 9. szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej, ekonomicznej, historycznej i kształtowania postaw patriotycznych.
 10. Tworzenie, propagowanie i rozpowszechnianie gier i symulacji o charakterze edukacyjnym.
 11. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe placówek oświatowych, domów spokojnej starości, uniwersytetów trzeciego wieku, szkół, gimnazjów, liceów, szkół wyższych i innych placówek, których celem jest rozwój, kształcenie, edukacja lub zapobieganie regresowi intelektualnemu.
 12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, firmami i osobami prywatnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 8.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 9.

Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział II MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

§ 10. Fundusz Założycielski

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11. Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji,
 5. Prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. 
  1. Cały wypracowany przez Fundację dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony będzie na działalność statutową . 

§ 12.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków oraz zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Zabronione jest udzielanie pożyczek na rzecz członków Fundacji czy też jej pracowników.

Rozdział III WŁADZE FUNDACJI.


§ 13. Organ zarządzający Fundacji oraz organ kontroli wewnętrznej

 1. Funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd Fundacji.
 2. Organem kontroli wewnętrznej jest Rada Fundacji

§ 14. Sposób powoływania Zarządu i Rady Fundacji

 1. Pierwszy skład Zarządu jest powoływany przez Fundatora. Przyjęcie nowego członka, wykreślenie członka zarządu jest w rękach Rady Fundacji. Zmiany podejmowane są zwykłą większością głosów.
 2. Pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest przez Fundatora. Przyjęcie nowego członka, wykreślenie członka Rady jest w rękach Rady Fundacji. Zmiany podejmowane są zwykła większością głosów.

§ 15. Skład Zarządu oraz Rady Fundacji i czas trwania mandatu

 1. Zarząd Fundacji
  1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób i powoływany jest na czas nieoznaczony.
  2. Pierwszy Prezes jest powoływany przez Fundatora. Każdego następnego Prezesa Zarządu Fundacji wybiera Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
  3. Osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji muszą spełnić warunek niekaralności – nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem.
  4. Jeżeli warunek nie zostaje spełniony, względem osoby zasiadającej w Zarządzie Fundacji, osoba ta natychmiast przestaje pełnić funkcję członka Zarządu.
 2. Rada Fundacji składa się od dwóch do pięciu osób i powoływana jest na czas nieoznaczony.
  1. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji muszą spełnić następujące warunki:
  2. Są niekarane – nie są skazane prawomocnym wyrokiem .
  3. Nie są powiązane (spokrewnione) z żaden sposób z członkami zarządu.
  4. Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie zostaje spełniony, względem osoby zasiadającej w Radzie Fundacji, osoba ta natychmiast przestaje pełnić funkcję członka Rady.
  5. Nowych członków Rada Fundacji powołuje mocą uchwały. 

§ 16. Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie oraz Radzie Fundacji

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. Śmierci,
 2. Ubezwłasnowolnienia, 
 3. Zrzeczenia się mandatu
 4. Odwołania na wniosek złożony przez wszystkich pozostałych członków Organu, przy zgodzie Rady Fundacji (w przypadku odwoływania członka Zarządu), jeżeli członek dopuścił się rażącej niegospodarności lub gdy nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków.
 5. Niespełnienie warunków opisanych w § 14.

§ 17. Kompetencje Zarządu

 

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących funkcjonowania Fundacji, a w szczególności:
  1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
  2. Realizacja celów statutowych
  3. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
  4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie Fundacji.
  6. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
  7. Tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.
  8. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
  9. Decyzję o rozpoczęciu, zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej oraz o kształcie tej działalności, przy zgodzie Rady Fundacji.
  10. Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu.
  11. Wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani. 
 4. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z twórców i działaczy skupionych wokół idei Fundacji.

§ 18. Kompetencje Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji kontroluje i zatwierdza działania podjęte przez Zarząd Fundacji.
 2. Do zakresu kompetencji Rady należy dbałość o realizację przez Zarząd celów Fundacji, a w szczególności:
  1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
  2. Wybieranie spośród zarządu osób funkcyjnych – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika oraz innych funkcji, które będą niezbędne.
  3. Ustalanie wysokości uposażeń, pensji i wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji.
  4. Akceptowanie lub odrzucanie sprawozdań rocznych, przedkładanych przez Zarząd
  5. Zatwierdzania decyzji o rozpoczęciu, zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej Fundacji.
  6. Zmiana Statutu Fundacji
  7. Likwidacja lub połączenie Fundacji. 

§ 19. Oświadczenia woli

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest działanie jednego członka Zarządu.
 2. W sprawach ze stosunku pracy Fundację reprezentuje Członek Zarządu.

§ 20. System głosowania Zarządu i Rady Fundacji

Do ważności uchwał Organów Fundacji wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 

§ 21. Zmiana Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

Rozdział IV. ŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 22.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały. 

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku i w innych wypadkach wskazanych w ustawach.

§ 24.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały wymagającej 2/3 głosów.

§ 25.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Ściągnij załącznik:
Teodor Sobczak

 Trener, wykładowca, ale przede wszystkim twórca narzędzi edukacyjnych i metodyk tej tematyki. Od 2004 roku zajmuje się tworzeniem zaawansowanych narzędzi symulacyjnych wykorzystywanych w branży szkoleniowej. W jego bogatym dorobku znajduje się kilkadziesiąt gier edukacyjnych różnego rodzaju. Tworzył gry planszowe, przeglądarkowe (technologia flash), edukacyjne gry miejskie oraz szkoleniowe gry interaktywne. Wykłada i prowadzi warsztaty w Warszawskiej Szkole Reklamy. 

Więcej w tej kategorii: Kontakt »

Partnerzy

 

Mazowia

Fundacja Szansa Dzieciom

Logo Obserwatorium

 

 

Lubią nas:

Centrum Kreatywności Targowa "Otwarte w Soboty" - 02.09

Sieciowanie, wymiana dobrych praktyk i kontaktów, sztuka i zabawa. Tego możesz się spodziewać 2 września w Centrum Kreatywności Targowa 56. O godzinie 13 rusza spotkanie dla kreatywnych, które skupiać się będzie na 2 obszarach: skutecznej promocji artystów i rzemieślników oraz wymianie doświadczeń i

Nowa gra planszowa - Invest In...

Od początku roku trwały intensywne prace nad grą planszową, którą realizowaliśmy na zamówienie Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Gra będzie wspierać szkolenia Samorządów pod kątem wdrażania Standardów Obsługi Inwestora. Oto kilka zdjęć gotowego pudła.

Jak tu zdobyć media w pełni zgodnie z prawem, z odpowiednią licencją i do tego darmowe?

Sposobów jest wiele, ale http://search.creativecommons.org/ zdecydowanie może ułatwić poszukiwania. Oczywiście, zawsze na stronie docelowej należy się upewnić na jakiej licencji udostępniana jest treść.

Menu